Biến dòng EMIC

mỗi trang
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6 Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường hạ thế tròn kiểu CT0.6 - Sử dụng kèm với Ampe kế, Watt kế, công tơ điện - Ký hiệu kiểu biến dòng đo lường : CT0.6 - Cấp chính xác cho đo lường Class (cl): 0.5 hoặc 1 - Điện áp danh định (định mức) Un: <=600V - Tần số danh định (định mức) fn : 50Hz

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, đúc epoxy Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, đúc epoxy

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, đúc epoxy - Cấp chính xác cho đo lường Class (cl): 0.5 - Cấp chính xác cho bảo vệ Class (cl): 5P5, 5P10, 5P15, 5P20, 5P30, 10P... - Điện áp danh định (định mức) Un: 24-125kV - Tần số danh định (định mức) fn : 50Hz

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường trung thế 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu - Cấp chính xác cho đo lường Class (cl): 0.5 - Cấp chính xác cho bảo vệ Class (cl): 5P5, 5P10, 5P15, 5P20, 5P30, 10P... - Điện áp danh định (định mức) Un: 24-125kV - Tần số danh định (định mức) fn : 50Hz

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 50/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 50/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 50/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 50A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 5VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 75/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 75/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 75/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 75A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 5VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 100/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 100/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 100/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 100A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 5VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 150/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 150/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 150/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 150A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 5VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 200/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 200/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 200/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 200A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 10VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 300/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 300/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 300/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 300A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 10VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 400/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 400/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 400/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 400A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 10VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 500/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 500/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 600/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 500A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 600/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 600/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 600/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 600A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 800/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 800/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 800/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 800A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1000/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1000/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1000/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 1000A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1200/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1200/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1200/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 1200A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1500/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1500/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1500/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 1500A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1600/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1600/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 1600/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 1600A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2000/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2000/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2000/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 2000A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2500/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2500/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 2500/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 2500A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 3000/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 3000/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 3000/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 3000A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 4000/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 4000/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 4000/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 4000A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27
Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 5000/5A Call

Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 5000/5A

- Biến Dòng EMIC - Model Biến dòng đo lường 5000/5A - Điện áp: 600VAC - Dòng điện: 5000A - Cấp chính xác: 0.5 - Công suất: 15VA - Xuất xứ: Việt Nam

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Hổ trợ trực tuyến

Hotline 24/7

Hotline 24/7 - 0977.9966.27

Chat Skype

Chat Skype - Hải Nam

Chat Zalo

Chat Zalo - 0977.9966.27

Thiết bị điện Emic

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 7
  • Hôm nay 108
  • Hôm qua 110
  • Trong tuần 108
  • Trong tháng 2,807
  • Tổng cộng 79,406

Top

   (0)